Miyoko Shida Rigolo

Watch to the very end.  

Christine